Yeni Sumer Çağına Ait Nippur Hukukî ve İdarî Belgeleri I
ISBN 9789751604753
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Muazzez İlmiye Çığ (author) | H. Kızılyay (author)
Kitap Tanıtımı a. Envanternumaralarına göre / nach Inventernummern geordnet b. Neşriyat numaralarına göre /nach Editionsnummern geordnet c. Tarih sıralarına göre /nach kronologischer Ordnung d. Tarihsiz veya tarihi kırık olanlar/undatierte oder Ratum nich erhaltene Texte e. KOPYALAR/TEXTKOPIEN I. Mahkeme vesikaları ve benzerleri/Gerichtsurkunden und Verwandtes II. Hususî şahıslar arasındaki hukuî muamelelere ait makbuzlar/Quittungen über Rechtsgesäfte unter Privatpersonen III. Ödeme ve teslim etme vaatleri/Zahlungs-und Lieferungsversprechen IV. Kefalet/Bürgschaft V. Taahhüt vesikaları/Verpflichtungsscheine VI. İş mukaveleleri/Arbeitsverträge VII. Borç senetleri/Urkunden in Darlehensform VIII. Alivre satış mukaveleleri/Lieferungskauf IX. Satış mukaveleleri / Kaufurkunden X. Kira mukaveleleri/Schunkungsurkunden XI. Hediye mukaveleleri / Schenkungsurkunden XII. Muhtelif mevzuda olanlar/Verschiedenes XIII. Muhteviyatları tam tesbit edilemeyenler/Unbestimmbares XIV. İdarî vesikalar/Verwaltungsurkunden XV. Tabletler üzerindeki mühür fotoğrafları/Die Photos der Siegelabdrücke auf den Tafeln