Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Uluslararası Kongresi Bildirileri
ISBN 9789751608635
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Kolektif (author)
Kitap Tanıtımı GENEL O.B. FROLOVA : Unpublished Manuscript Treatises by Muhyiddin ibn Arabi İSMET KAYAOĞLU : Anadolu 'da Onüçüncü Yüzyıl Derviş Tarikatları ve Sosyal Zümreler M. S. KHAN : The Saljuq Vizier Nizam al-Mulk and His Si¬yasat Nama ÖZKAN İZGİ : Turfan Uygurları Kültürü Hakkında Bazı Düşünceler MUZAFFER TUFAN : Balkanlar'da Osmanlı-Öncesi Türk izleri HİMMET UMUNÇ : "Decima Musarum": Anna Komnena'mn Aleksias'ı Üzerine Bir Değerlendirme GERHARD VATH : Schools and Teachers in the Age of the Begteginids in Erbil FELSEFE ABDULKUDDUS BİNGÖL : Şemsü'd-Din Muhammed b. Eşref el-Semerkandi (öl: 1302) ve Kıstasu'l-Efkar'ı G. M. CURPALİDİS : Selçuklu Devletinin Tarihiyle Ilgili Fars Kaynaklarının Tekstolojik Tahlili ("Atebet el¬Ketebe" Adlı XII. Yüzyılın Belge Derlemesi veMuhammed er-Ravendi'nin "Rahat eş-Şudur ve Ayet es-Surur" Eserinin Kıyaslandırılması Temelinde") MÜBAHAT TÜRKER-KÜYEL : AI-Farabi as a Source of the History of Philo sophy a.nd of its Definition SANAT TARİHİ AYDA AREL : Kocarlı Ilçesinin Dedeköyü 'nde Bulunan Men¬ teşeoğulları'ndan Musa Bey'e Ait bir Kitabe Hakkında RÜÇHAN ARIK : Ortaçağ Türk Arkeolojisi' nde Kubad- Abad Kazılarının Önemi YAŞAR ÇORUHLU : Lotus İkonografisi ve Uygur Sanatında Lotus AYNUR DURUKAN : Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Cami Tipolojisi Üzerine bir Deneme SELÇUK MÜLAYİM : Rumi Motifinin Zoomorfik Kökeni Hakkında KATHARINA OTTO-DORN : Saljuq-Byzantine Relations MEHMET ÖNDER: Konya'da Selçuklu Devri Alaiyye Dar'üş-Şifası Yerinde Yeni Bulunan Ejder Sembolü YILMAZ ÖNGE : Anadolu Beylikler Döneminin Çeşme, Sebil ve Şadırvanları EDEBİYAT MÜJGAN CUNBUR : Karahanlı ve Selçuklu Dönemleri Türk Edebi¬yatında Ahilik FEYZİ HALICI : Selçuklu Dönemi Şiiri KENESBAY MUSAYEV : Epik Eserlerde Eski Türk Askerinin Silahları HAMID NOfGHI (NUTKİ) : Divanu Lugati 't- Türk ve Güney Azerbaycan Halk Dilinden Sözcük Örnekleri A. NECLA PEKOLCAY : Karahanlılar Dönemi Türk Edebiyatında Türk¬lük ve Müslümanlıkla İlgili Unsurlar SAİM SAKAOĞLU : Divanu Lugati't-Türk'teki Bazı Atasözleri Üzerine MÜJGAN ÜÇER : Kadı Burhaneddin Divanı 'ndaki Atasözleri ve Deyimler Üzerine DMİTRİ D. VASİLYEV : Kök-Türklerin Okuma Yazma Bilmeleri Sorunu MÜZİK ROGER FINCH : Musical Instruments in Uigur Literature and Art TIP TARİHİ ESİN KAHYA : İbn Sina 'nın Anatomi Çalışmalarının bir Değerlendirilmesi O. FİKRİ SERTKAYA : Uygur Tıp Metinlerine Toplu bir Bakış ARSLAN TERZİOĞLU : Yeni Kaynaklar ışığında Karahanlı Hastahane ve Tıp Tarihine bir Bakış Kapanış Konuşmaları ve Raporu Katılımcıların Alfabetik Sıralanışı