İcra ve İflas Hukukunda Sıra Cetveli
ISBN 9786055412685
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Mahmut Bilgen (author)
Kitap Tanıtımı -Hacze iştirak -Haciz yoluyla takipte sıra cetveli -Haciz yoluyla takipte sıra cetveline şikayet -Alacağın esas ve miktarına ilişkin itiraz -İflas yoluyla takipte sıra cetveli -İflas yoluyla takipte sıra cetveline şikayet -Kayıt kabul-kayıt terkin davaları -Rehinli, imtiyazlı, rüçhanlı alacaklar ve sıra cetveli -Paraların paylaştırılması -Yargılama usulü Haciz yolu ile takipte sıra cetveli düzenlenirken, en önemli husus hacizdir. Hukukumuzda, haczi önce yapanın, rehin hakkında olduğu gibi bir önceliği yoktur. Sadece maaş hacizlerinde, haczi önce yapanın kesintisi bitmeden sonraki hacizler için kesiti yapılamaz (İİK. 83/II) Birden fazla alacaklının aynı borçluya ait, aynı malvarlığını haczettirmeleri halinde, bunların içinde en önceki tarihli kati haciz ilk hacizdir. Bu durumda, sonraki haciz sahibi alacaklının hacze iştiraki söz konusu olabilir ki; bu konu İİK. nun 100, 101, 268 ve 6183 sayılı Kanunun 21, 69. maddelerinde düzenlenmiştir. Haciz yolu ile takipte satış bedeli bütün alacakları karşılamaya yetmezse, icra müdürü kendiliğinden tamamlayıcı hacizler yapar (İİK. 139); tamamlayıcı hacizlere rağmen mahcuzların satış bedeli bütün alacaklıların alacağını karşılamaya yetmezse sıra cetveli düzenlemesi gerekir(İİK. 140). Sıra cetveli hem icra hem de iflâs yolu ile takiplerde söz konusu olabilmektedir. Hacizde sıra cetveli, satıştan sonra ve mahcuzların alacakları karşılamaması halinde yapılırken; iflasta sıra cetveli, her zaman ve masa malları paraya çevrilmeden yapılır. Kitabımızda hacze iştirak, iflas ve hacizde sıra cetveli konuları öğreti ve uygulamanın ışığı altında incelenmiştir.