Tasarrufun İptali Davaları
ISBN 9789754646580
Yayınevi Yetkin Yayınları
Yazarlar Ali Güneren (author)
Kitap Tanıtımı İptal davası, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak için yaptığı tasarruflarını, alacaklının alacağı ile sınırlı olarak hükümsüzleştirmeye yönelik bir davadır. Eserde alacak-borç ilişkisinde bulunan kişilerle, borcunu ödemeyen kişilerden mal veya hak devralan hemen herkesi (3. kişileri, varsa 4.5. vs. kişileri) yakından ilgilendirmekte, bu kişilerin hukukî sorumluluğu Yargıtay kararları çerçevesinde irdelenmektedir. Bu baskıda, İkinci baskıda yer alan bazı konular sistematik çerçevede daha ayrıntılı yazılmış, usul konuları açıklanırken 6100 sayılı HMK.'nun getirdiği yeni hükümler açıklanarak işlenmiş, yeri geldikçe 6098 sayılı yeni BK.'nun ilgili hükümlerine değinilmiş, bulunmayan bazı bölümler eklenmiş, yeni Yargıtay kararları gözden geçirilerek örnek nitelikte olanlar ilgili bölümlerin sonuna konulmuş, kitabın sonuna ayrıntılı bir kavram dizini konulmak suretiyle eser bir misli genişletilmiştir. Kitabın Konu başıkları İcra ve İflâs Kanunu'ndan Kaynaklanan İptal Davaları İflâsta İptal Davaları 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu'ndan Kaynaklanan İptal Davaları İptal Davalarında Yargılama Giderleri İptal Davalarında Kanun Yolları