Miras Hukuku; Türk Medeni Kanunundan Önce ve Sonra
ISBN 9786054144822
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Ali İhsan Özuğur (author)
Kitap Tanıtımı Feraiz ve Tevsii İntikal Yasaları Miras Hukuku ile İlgili Temel Kural ve Kavramlar Mirasta Halefiyet Miras Hukukunun Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması Mirasçılık Sıfatının Kazanılması, Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları Mirasçılık Sıfatının Yitirilmesi -Mirası Red, Mirastan Feragat, Iskat, Mahrumiyet- Mirasçılık Belgesi - Mirasçılık Belgesinin İptali Miras Paylarının Devri - Pay Devrinin Şekli - Hukuki Sonuçları Miras Ortaklığı - Miras Ortaklığı İçin Temsilci Atanması İştirak Halinde Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Dönüştürülmesi Miras Sebebiyle İstihkak Davaları Mirasçı ve Mansup Mirasçıların Miras Bırakanın Borçlarından Sorumluluğu Ölüme Bağlı Tasarruflar, Vasiyetnameler, Miras Mukaveleleri Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu, İptali ve Hükümsüzlüğü Vasiyeti Tenfiz Memuru Mirasın Taksimi, Taksimi Mümkün Olmayan Tereke Malları Miras Taksim Sözleşmeleri - Taksimin Feshi Mirasçıların Taksimden Sonra Birbirlerine ve Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumlulukları Milletlerarası Sözleşmeler Mirasla İlgili Yasalar - Yönetmelikler. Miras Hukuku, kişinin ölümünden sonra mal varlığı ve haklarının kime ait olacağını, bu mal ve hakların miras bırakanın iradesine ve kanuna uygun hakça ve düzenli bir şekilde mirasçılara ve mirasçı atanan kişilere, lehine belirli mal vasiyetinde bulunulan kişi veya kişilere geçişini, miras bırakanın borçlarının kimin tarafından ödeneceğini, mirasçıların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk kurallarının birleşimidir. 472 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 17 nci maddesi, -Mirasçılık ve mirasın geçişi, mirasbırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. - hükmünü getirmiştir. O halde, bu Hukuk dalını, Türk Kanunu Medenisinin yürürlüğe girişinden önce, Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden sonra ve Türk Medeni Kanunu yürürlük tarihin-den sonra olmak üzere üç bölümde incelemek gerekmektedir. Miras bırakanların ölüm tarihlerine göre, Feraiz Hukuku, İntikal Kanunları, Türk Kanunu Medenisi ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Miras Hukukunun uygulanmasının yer ve zaman bakımından farklılıklar göstermesi, kuram ve kavramların çeşitliliği, karmaşıklığı, uygulama zorlukları karşısında uyuşmazlık-ların çözümü çoğu kez Yargıtay İçtihatlarına bağlanmıştır. İşte bu bağlamda hukukçu ve hukuk uygulayıcılarına faydalı olmak düşüncesiyle, miras bırakanların ölüm tarihlerine göre, uygulanacak hukuk kurallarının ve ilgili konuların tarih sırasına göre açıklanması, kamu ile ilgili Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Hukuk Genel Kurulu ve Daire Kararları içerdiği konulara göre özetlenmiş, her bölüm sonun-da da uygulamaya yönelik içtihatlar incelenmeye sunulmuştur. Diğer taraftan aynı amaçla, Miras Hukukunu yakından ilgilendiren uygulamada başvurulması gereken kanun ve yönetmeliklerde meslektaşlarımızın ve okuyucuların istediği konuda kısa zamanda ve özlü bilgi edinmesi için bir arada toplanmış, kitabın hazırlanmasında bilim adamlarının, hukuk uygulayıcılarının değerli fikirlerinden de yararlanılmıştır.