Mala Zarar Verme
ISBN 9786055633905
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Erdal Noyan (author)
Kitap Tanıtımı Mala zarar verme suçları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun Kişilere Karşı Suçlar isimli İkinci Kısım da yer alan Malvarlığına Karşı Suçlar başlığı altındaki Onuncu Bölüm de düzenlenmiştir. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun un ve 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun ilgili hükümleri başta olmak üzere mala zarar verme suçunu düzenleyen özel kanunlar da mevcuttur. Türk Ceza Kanunu nun Mala zarar verme başlığı altındaki 151. maddesi mala zarar verme suçuna, Mala zarar vermenin nitelikli halleri başlığı altındaki 152. maddesi bu suçun nitelikli hallerine ayrılmıştır. İbadethanelere, ibadethanelerdeki eşyalara ve mezarlıklara, mezarlıklardaki yapılara zarar verme ise 153. maddede İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme başlığı altında ayrıca düzenlenmiştir. Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun un 1. maddesi Atatürk ün kabrine veya Atatürk ü temsil eden heykellere, büstlere ve abidelere zarar verenlerin cezalandırılmaları hakkındadır. Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Cezalar başlığı altındaki 65. maddesinde ise taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına zarar verme suçunu meydana getiren fiillere ve cezalarına yer verilmiştir. Mala zarar verme suçlarıyla ilgili inceleme yapılırken anılan bu suçlar konuları itibariyle ayrı bölümler olarak ele alınmıştır: Taşınır veya taşınmaz bir mala karşı fiil, ardından hayvanlara karşı fiil, ardından ibadethanelere, ibadethane eklentilerine ve buralardaki eşyalara, ardından mezarlıklara ve mezarlara karşı fiil gibi. Atatürk ü temsil eden heykellere, büstlere, abidelere zarar verilmesi ile kültür ve tabiat varlıklarına zarar verilmesi suçları da bağımsız başlıklar altında incelenmiştir. Suç incelenirken önce unsurları ortaya konulmaya çalışılmış, ardından nitelikli hallere geçilmiştir. Sonra sırasıyla; suçun özel görünüşleri, suça karşılık gelen müeyyideler, cezayı etkileyen şahsI sebepler ve etkin pişmanlık değerlendirilmiştir. Son olarak da soruşturma ve kovuşturma irdelenmiştir. Ceza Hukuku nda genel hükümler olarak düzenlenmiş olan ve bu sebeple bütün suçlar için dikkate alınacak konularda, kitabın mala zarar verme suçları dışında da fayda sağlaması amaçlanmıştır. Aynı yaklaşımla, Ceza Muhakemesi hakkındaki bilgilerin de bütün suçlarla ilgili soruşturmalarda ve kovuşturmalarda yararlanılabilir olması amaçlanmıştır. İlgili mevzuat hükümlerine temel kaynaklar olarak başvurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ve 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu başta gelen kaynaklardır. Konuttan mezara kadar birçok yapıya veya eşyaya karşı işlenebilecek mala zarar verme suçunun incelenmesinde; 5271 sayılı Türk MedenI Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu, 5271 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun, 1593 sayılı UmumI Hıfzıssıhha Kanunu, 5336 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun gibi daha birçok kanun ile nizamname ve yönetmelik hükümlerine başvurulması da gerekmektedir. Yüksek mahkemelerin kararları da önemle başvurulan kaynaklardandır. Yargıtay kararları ağırlık oluşturmakla birlikte, Anayasa Mahkemesi nin iptal davalarındaki kararlarından ve Danıştay ın konuyla bağlantılı kararlarından da yararlanılarak eserin daha zengin hale gelmesine çalışılmıştır. Mala Zarar Verme isimli eserin faydalı olacağını ümit ediyoruz.