İflas; İflasın Ertelenmesi, Konkordato-Yargılama Usulü
ISBN 9786055336059
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Mahmut Bilgen (author)
Kitap Tanıtımı İflas, belli bazı istisnalar dışında, kural olarak tacirler hakkında uygulanabilen, gerçekleşmesi istenmeyen bir kurumdur. Bu yolla, borçlunun haczi kabil bütün malvarlığı, iflâs organları aracılığı ile alacaklılar yararına tasfiye edilir. Alacaklılar bu yolla genellikle alacaklarının tamamını değil, ancak, belli bir miktarını alabilirler. İflas, iflastan önce yapılmış veya sonradan yapılacak sözleşmeleri, yapılmış veya yapılacak takipleri, açılmış veya açılacak davaları, faizi, müflisin temsilini, takası, istihkak iddialarını, masaya giren malların satışını, rehinli alacakların durumunu, paraların nasıl paylaştırılacağını, yargılama usulünü, hileli ve taksirli iflâs yoluna gidenlerin nasıl cezalandırılacağı gibi birçok konuları ilgilendirmektedir. Kanun, bazı hallerde borçluya, iflastan kurtulma imkânları tanımıştır: Bunlardan ilki; konkordato olup, diğerleri ise; iflasın ertelenmesi, uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılma yollarıdır. İflasın ertelenmesi; borçlunun yararları kadar, alacaklıların da yararlarını koruyan, istihdam, vergi geliri sağlayan ve piyasaya olan etkilerinden ötürü sosyal ve kamusal işlevleri olan, borca batık, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin iflastan kurtulması için kabul edilen bir kurumdur. Bu kurum, evvelce TTK. nun 324. maddesinde düzenlenmişken, 7. 7. 2003 tarihli 4949 sayılı Yasa ile İcra iflas Kanunun 179. maddesine yapılan değişiklik ve bu kanuna 179/a, 179/b maddelerinin eklenmesi sonucu, çok cazip hale gelmiş ve iflastan kurtulmak için en çok başvuran bir yol haline gelmiştir. Evvelce en çok uygulan konkordato kurumu ise, iflasın ertelenmesi kurumunun cazip hale gelmesi, teminatı gerektirmemesi ve 4949 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu konkordatonun en çok 3+2 ay içinde tasdik edilme zorunluluğunun getirilmesi ve 5 aylık sürenin sonunda -ihtiyati tedbir yoluyla da olsa, borçluya karşı başlamış olan takiplerin, konkordato mühletinin bitiminden sonraki dönem içinde durdurulmasına veya borçluya karşı yeni takip yapılamayacağına- karar verilememesi (İİK 287/son) karşısında cazip olmaktan çıkmış ve hemen hemen uygulanmaz hale gelmiştir. Hukukumuza 12/02/2004 gün ve 5092 sayılı kanunla (İİK'na eklenen 309/m-309/ü maddeleri ile) getirilen -Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması- kurumu da beklenen fayda ve ilgiyi görmemiştir. Bu kitapta; evvelce; -İflâs Davaları- ve -İflâsın Ertelenmesi, Konkordato, Sıra Cetveli, İhalenin Feshi- isimleri ile yayınlanan kitaplarımız, tek kitap haline getirilerek, bazı bölümleri çıkartılıp, bazı bölümleri yeniden geliştirilip yenilenerek düzenlenmiştir. Yeni düzenlemede, kitap üç kısım olarak hazırlanmıştır: Birinci kısımda; iflas konusu, ikinci kısımda; iflasın ertelenmesi, konkordato ve yeniden yapılandırılma kurumları, üçüncü kısımda ise; yargılama usulü incelenmiştir. Bu kitapta ayrıca yeni kabul edilen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun, konumuz ile ilgili hükümleri kitabın ilgili yerlerinde incelenmiştir.