İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları
ISBN 9789754648317
Yayınevi Yetkin Yayınları
Yazarlar Ali Güneren (author)
Kitap Tanıtımı İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları adını taşıyan ve ikinci baskısı 2008 yılında yapılan bu eserin yeni baskısı, Siz Değerli Okuyuculardan gelen yoğun istek, yasal değişiklikler ve uygulamadaki gelişmeler gözetilerek yeniden yazılarak sunulmuştur. Eserde, istihkak davaları özellikle Yüksek Mahkeme Kararları ışığında, uygulama yönüyle ele alınmış, gerekli görüldükçe öğretinin görüşlerine yer verilmiştir. Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununa göre yapılan Hacizlerden Kaynaklanan İstihkak Davaları, ikinci bölümde; İflâsta İstihkak Davaları, üçüncü bölümde; 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanununa Göre Yapılan Hacizlerden Kaynaklanan İstihkak Davaları incelenmiştir. Bundan başka, ikinci baskıda yer alan bazı konular sistematik çerçevede İcra ve İflâs Kanununda 6103 ve 6352 sayılı yasalarla yapılan değişiklikler de gözetilerek daha ayrıntılı yazılmış, usul konuları açıklanırken 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun getirdiği yeni hükümler açıklanarak işlenmiş, yeri geldikçe 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu.nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine değinilmiş, önceki baskıda bulunmayan bazı bölümler eklenmiş, yeni Yargıtay kararları gözden geçirilerek örnek nitelikte olanlar ilgili bölümlerin sonuna konulmuş, kitabın sonuna ayrıntılı bir kavram dizini konulmak suretiyle eser büyük ölçüde genişletilmiştir.