Hadîka-i Vekâyi
ISBN 9789751609786
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Ahmed Cavid (author) | Adnan Baycar (translator)
Kitap Tanıtımı ÖNSÖZ KISALTMALAR I. BÖLÜM AHMET CÂVİD BEYİN HAYATI II. BÖLÜM AHMED CÂVİD BEYİN ESERLERİ A. Hadîka;i Vekâyi 1. Eserin İsmi Meselesi 2. Telif Sebebi 3. Telif Tarihi 4. Muhtevası 5. Nüshaların Tavsif ve Hususyietleri a) TSMK, Hazine Kısmı, nr. 1343 b) Üniversite Ktb., TY nr. 5999 c) Üniversite Ktb., TY nr. 6037 d) Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmaları 6. Tesirleri 7. Kayakları a) Resmî kaynaklar aa) Hatt-ı Hümâyûn Suretleri Sadrazam ve Serdar-ı Ekreme Hitaben Yazılan Hatt-ı Hümâyûnlar Kaymakam Paşaya Hitâben Yazılan Hatt-ı Hümâyûnlar Diğer Görevlilere Yazılan Hatt-ı Hümâyûnlar ab) Sefer Evrâkı ac) Bazı anlaşma Metinleri Prusya ile Leh Arasında Yapılan Tedâfüî Senedin Sûreti Prusyaya Verilen Senedin tercüme Sureti Prusyaya Verilen Ticari Ahid-nâmesi Nemçe ile Osmanlı Devleti Arasında imzalanan Mütarekenin Temessük Sureti İsveç Devletiyle Moskov Devleti Arasında imzalanan Senedin Sureti b) Tarih Eserleri ve Sefâretnameler c) kendi Müşâhede ve İntibâları d) Râvîlere İstinâd Eden Rivayetler da) İsmi belli Olan Ravilerden Yapılan Nakiller db) İsmi Belli Olmayan Ravilerden Yapılan Nakiller. B. tarih-i Ahmed Câvid bey (Müntehabâtı Ahmet Câvit Bey) C. Verd-i Mutarrâ (Hadîkatül-Vüzerâ zeyli) III. BÖLÜM AHMED CÂVİD BEYİN TARİHÇİLİK METODU VE ESERİNİN ÜSLÛBU IV. BÖLÜM METİN TESÎSİNDE TAKİP EDİLEN YOL BİBLİYOGRAFYA METİN