Fransız İhtilali ve Türk- Fransız Diplomasi Münasebetleri (1789- 1802)
ISBN 9799751610651
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar İsmail Soysal (author)
Kitap Tanıtımı Sunu Önsöz Türk-Fransız siyasî münasebetlerinin tarihçesi (XIV-XVIII. Yüzyıllar) I. BÖLÜM 1789 Fransız İhtilâli arifesinde Avrupada kuvvetler... II. BÖLÜM Doğu meselsinin tarifi III. BÖLÜM Gouffiernin Fransa Büyükelçisi olarak İstanbula gönderilmesi IV. BÖLÜM Türkiyenin Rusya ve Avusturya ile giriştiği harp ve Gouffiernin İstanbulda karşılaştığı müşküller V. BÖLÜM 1789 Fransız İhtilâlinin çıkışı ve Meşrûtî İdare VI. BÖLÜM Fransız ihtilâlinin Türkiyede akisleri ve Bâbıâlinin tarafsızlık politikası VII. BÖLÜM Fransanın Fevkalâde Elçisi Descorchesun Bâbıâli ile gizli temasları ve Paristen Descorchesa gönderilen yeni talimatlar VIII. BÖLÜM Fevkalâde Elçi Verniancın İstanbula gönderilmesi ve Bâbıâlinin Fransız Cumhuriyetini resmentanıması IX. BÖLÜM Directoire İdaresi ve dış politikasının ilk iki senesi X. BÖLÜM Bonapartenin Türkiye hizmetine girme teşebbüsü XI. BÖLÜM Bonapartein İngiltereye çıkarma yapmak imkânsızlığını ileri sürerek Mısır Seferini teklifi XII. BÖLÜM Esseyid Âli Efendinin Paris Büyükelçiliğine tâyini ve seyahati XIII. BÖLÜM Mısırdaki Osmanlı İdaresi ve Kölemen (Memlûk) Beyleri, XIV. BÖLÜM Mısıra vâki tecavüzün İstanbulda duyulması XV. BÖLÜM Avrupada Fransaya karşı İkinci Koalisyonuun teşekkülü XVI. BÖLÜM Bonaparteın 1799 Ekiminde Fransaya avdeti ve ertesi ay Brumaire hükümet darbesi neticesinde Consulat idaresini kurması XVII. BÖLÜM İngiliz Hükümetinin Mısırdaki Fransız ordusunun kayıtsız şartsız teslimini istemesi üzerine El-Ariş Sözleşmesinin suya düşmesi XVIII. BÖLÜM Fransaya karşı kurulan İkinci Koalisyonun dağılması ve Fransa-Avusturkya barışı XIX. BÖLÜM Pariste 1801 yılına kadar, Âli Efendinin Fransız Hükümeti ile neticesiz temasları XX. BÖLÜM Türkiyenin Amiens barış Anlaşmasına iltihakı 1789-1802 devresinde Türk-Fransız münasebetlerinde rol oynamayan başlıca şahsiyetler Fransanın Türkiyede ve Türkiyenin Fransadaki Sefaret binaları Bibliyografya İndeks