Eski ve Yeni Türk Ceza Kanununa Göre Kamu Görevlileri ile İlgili Suçlar; Örneklerle Açıklamalı Karşılaştırmalı ve İçtihatlı
ISBN 9786055412937
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Erkal Evliyaoğlu (author)
Kitap Tanıtımı Geride bıraktığımız 38 yıllık mesleki yaşamımızda edindiğimiz bilgi birikimini değerli bilim adamlarımızın görüşlerinin ışığında, genç meslektaşlarımıza ve hukukçularımıza aktarmak ve karşılaştıkları hukuksal sorunlarının çözümünde yardımcı olmak amacıyla 2001 yılında yayınlanan -Memurlarla İlgili Suçlar- adlı kitabımızın ilgi görmesi sonucu kısa sürede tükenmesi ve ceza hukuku alanındaki yasa değişikliği bu kitabımızın hazırlanmasında etken olmuştur. Sizlere sunduğumuz bu eserde, -Türk Ceza Hukukunda memur ve kamu görevlisi kavramları-, -Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında özel soruşturma ve kovuşturma yöntemleri-, -Kamu görevlilerine özgü suçlar- ve -Kamu görevlisine karşı işlenen özel suçlar- inceleme konusunu oluşturmakta, uygulamada en çok karşılaşılan suç türleri ele alınmaktadır. Konular, suçla ilgili madde metninden sonra sırası ile, -Genel açıklama-, Suçun unsurları- -Benzer suçlarla karşılaştırması-, -Madde hükmünün uygulanması-, -Eski ve Yeni Türk Ceza Kanunu hükümleri arasındaki farklılıklar- başlıkları altında incelenmektedir. Okuyucuya kolaylık sağlanması açısından, konu ile ilgili Yargıtay emsal kararları, karar tarihlerine göre sıralandırmakla birlikte, konu ve memuriyet benzerlikleri de göz önüne alınarak sınıflandırılmakta, ayrıca suçun oluşumunu, niteliklerini ve suçlar arasındaki benzerlikleri, yargılama ve soruşturma eksikliklerini belirten kararlara, içeriğini ve mahkemeye göre suçun nitelendirme şeklini, Yüksek Yargıtay'ın değerlendirme, kabul ve kararını yansıtacak başlıklar altında özetlenerek ve bu sıra esas alınarak, her bölümün sonunda yer verilmekte ve konularla ilgili öğretide ve uygulamada öne sürülen görüş ve düşünceler sergilenmek, aradaki benzerlikler ve farklılıklar değerlendirmenize sunulmak suretiyle, her iki kurum arasında düşünsel bağ kurmayı amaçlamaktayız. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 01. 06. 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlükten kaldırılmış ise de, -suç ve cezada kanunilik ilkesi- gereği olarak suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan kanunun lehte hükümlerinin uygulanması zorunluluğu nedeniyle ve yeni kanun hükümlerinin kavranmasında kolaylık sağlanması açısından, kitapta her iki yasaya da yer verilmekte, eski TCK'daki suç tipleri ile ilgili düzenlemeler, düşünceler ve geçerliliğini koruyan kararlar inceleme konusunu teşkil etmekte, yeni TCK da karşılığını oluşturan suçlar, eski yasadaki sistematiğe göre ve bu sıra gözetilerek ele alınmakta ve karşılaştırılmakta, her iki yasa arasındaki farklılıklar da öğretideki ve uygulamadaki görüşlerin ışığında örnek en yeni Yargıtay kararları ile izah edilmeye çalışılmaktadır.