Ceza Davası; İddia - Duruşma - Hüküm
ISBN 9789756385804
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Erdal Noyan (author)
Kitap Tanıtımı Ceza Sorumluluğu Soruşturma Kovuşturma Kanun Yolları İnfaz Kabahatler Eserde; ceza davasının konusu olabilecek bir olay meydana geldiğinde, olayın sonuçlandırılmasına kadar uygulanabilecek hükümler, izlenecek yollar, yapılacak işlemler, dikkate alınması gereken unsurlar ve karşılaşılabilecek sorunlar uluslararası sözleşmeler, kanunlar ve yönetmelikler, hukuk alanındaki eserler, yüksek mahkemelerin kararları ve genelgeler ışığında kaynak gösterilerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Soruşturma evresindeki konulara da yer verilmesine ve soruşturma sonucunda kamu davası açılması şart olmamasına rağmen Ceza Davasının isim olarak uygun bulunduğu düşünülmüştür. Eserin içeriğini; ceza sorumluluğu, soruşturma yapılması, kovuşturma evresine geçilmesi, duruşma yapılması, hüküm verilmesi, kanun yolları, hükmün infazı, kabahatler gibi konular oluşturmaktadır. Bu içerik itibariyle; Ceza Hukuku, Çocuk Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku kitabın ilgi alanına girmektedirler. Sistem olarak, birbirlerine yakın konuların bir başlık altında toplanması ve her başlığa bir sayı verilmesi tercih edilmiştir. Konuların ele alış sıralamasında, mümkün olabildiğince başlangıçtan sona gidilmesi amaçlanmıştır. Fakat hem soruşturma evresini hem de kovuşturma evresini ilgilendiren konuların yerlerinin ve hangi başlık altına gireceklerinin belirlenmesi sıkıntıya yol açmış, en uygun olanın yapılması için çaba gösterilmiştir. Öncelikle; suçta ve cezada kanunîlik, ceza kanununun bağlayıcılığı, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde en fazla karşılaşılacak tanımlar; kanunların zaman ve yer bakımından uygulanmaları, hukuka uygunluk ve kusurluluk sebepleri, suçların görünüşleri, ceza sorumluluğunu kaldıran ve davayı düşüren sebepler, kovuşturma engelleri gibi konular işlenmiştir. Ardından; soruşturma işlemleri, koruma tedbirleri, soruşturmanın kamu davası açılarak veya açılmayarak sonuçlandırılması, yetkili ve görevli mahkemenin belirlenmesi, yargı görevi yapanların konumları, davanın taraflarını oluşturan sanık ve suçtan zarar gören, soruşturma ve kovuşturma evrelerine katkıda bulunan unsurlar ve işlemler ile mahkeme kararlarının veriliş usulü, mahkemelerin yazışmaları ve tebligatları, süreler gibi konular ele alınmıştır. Duruşmanın başarısını doğrudan etkilediğinden verimli kullanılması gereken bir dönem olan duruşma hazırlığı, önemi sebebiyle duruşma tutanağı, duruşmanın açık veya kapalı yapılması da dahil olmak üzere duruşma kuralları ayrı başlıklar altında değerlendirilmiş ve sonra duruşmanın başlatılması, sanığın sorguya çekilmesi, delillerin ortaya konulması ve tartışılması türünden işlemleri içine alan duruşmanın yapılmasına geçilmiştir. Hükümle ilgili olarak; delillerin takdiri, hükmün niteliğinin duruşmada değişmesi, bekletici mesele, hükmün konusu, hüküm niteliğindeki kararlar, hüküm fıkrasında bulunması gerekenler, hükmün yazılması ve açıklanması, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, uygulanabilecek cezalar ve güvenlik tedbirleri, yargılama giderleri ve yargılamayı yapan merci bakımından işin son noktası anlamındaki gerekçeli kararın yazılması gibi konular incelenmiştir. Olağan ve olağanüstü kanun yolları ele alındıktan sonra, kesinleşen hükmün infazına yer verilmiş ve son olarak kabahatlerin de kitapta yer alması ihtiyacı hissedilmiştir. Kapsam genişliği sebebiyle konulara yeterince eğilememe ihtimali bu ikinci bası için de söz konusu olmakla birlikte, suç oluşturan bir fiille karşılaşıldığında irdelenmesi gereken bütün konuların hacmi fazla büyütmeden bir arada bulunmasının birinci baskının gördüğü ilgiye de dayanılarak yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.