Cabi Tarihi I; (tarih-i Sultan Selim-i Salis ve Mahmud-i Sani) Tahlil ve Tenkitli Metin I
ISBN 9789751615787
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Mehmet Ali Beyhan (author)
Kitap Tanıtımı I. BÖLÜM MÜELLİF VE ESERİNE DÂİR A- Ayasofya Câbisi Ömer Efendi B- Eserin İsmi C- Te'lif Tarihi D- Te'lif Sebebi E- Câbî Târihi'nin Bilinen Nüshaları ve Husûsiyetleri 1. Es`ad Efendi Nüshası 2. Tarih Semineri Kütübhânesi Nüshası 3. Marburg Devlet Kütübhânesi Nüshası F- Dil ve Üslûbu II. BÖLÜM CÂBÎ TÂRİHİ'NİN KAYNAKLARI A- Müellifin Müşâhâdeleri B- Yazılı Kaynaklar G İstimâ`î Kaynaklar III. BÖLÜM ESERİN MUHTEVÂSI, İLMÎ KIYMETİ VE METNİN TESİSİ A- Muhtevâsı B- İlmî Kıymeti C- Metnin Te'sîsi'nde Uygulanan Esaslar D- Metnin Fihristi METİN DİZİN