Banka Sırrı Kavramı Yönünden Bankalarda Sır Saklama Yükümlülüğü
ISBN 9786055633776
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Kemal Doruk Tekin (author)
Kitap Tanıtımı * Birinci Bölüm * SIR KAVRAMI VE BANKA SIRRININ GENEL KAVRAM İÇERİSİNDEKİ YERİ * I- -SIRRIN TANIMI-3 * II- -SIRRIN NİTELİĞİ-4 * III- -SIR KAVRAMININ UNSURLARI-5 * A--Gerçeklik-5 * B--Bilinmezlik-5 * C- Gizli Tutma İradesi-6 * Ç- Sırrın Saklanmasında Hukuki Bir Yarar Bulunması-7 * IV- -BANKA KAVRAMI VE SIR KAVRAMININ BANKALAR YÖNÜNDEN ÖZELLİK ARZ EDEN TEZAHÜRLERİ-8 * A- BANKA KAVRAMI-8 * 1- Tarihsel Gelişimi-8 * 2- Tanımı-9 * 3- 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Uyarınca Banka Tipleri-12 * a--Mevduat Bankası-12 * b--Katılım Bankası-12 * c--Kalkınma ve Yatırım Bankası-13 * 4- Önemi ve İşlevleri-14 * B- SIR KAVRAMININ BANKALAR YÖNÜNDEN ÖZELLİK ARZ EDEN TEZAHÜRLERİ-15 * 1- Banka Sırrı-15 * 2- Müşteri Sırrı-17 * 3- Meslek Sırrı-20 * 4- Ticari Sır-23 * 5- Şirket -Ortaklık- Sırrı-27 * İkinci Bölüm * KAPSAM YÖNÜNDEN BANKA SIRRI VE BANKA SIRRINI SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ * I- -GENEL OLARAK-31 * II- -BANKA SIRRI KAVRAMI-32 * III- -KAVRAMA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER-34 * A- YABANCI HUKUKLARDA-34 * 1- -Alman Hukukunda-34 * 2- -İsviçre Hukukunda-36 * 3- -Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda-37 * 4- -Avrupa Birliği Hukukunda-38 * B- -TÜRK HUKUKUNDA-42 * 1- -Bankacılık Mevzuatındaki Düzenlemeler Açısından Banka Sırrı-42 * a- -5411 Sayılı Bank. K. dan Önceki Düzenlemeler-42 * b- -5411 Sayılı Bank. K. ve 5411 Sayılı Bank. K. ya İlişkin Yönetmeliklerdeki Düzenlemeler-47 * aa- -5411 Sayılı Bank. K. daki Düzenlemeler-47 * bb- -5411 Sayılı Bank. K. ya İlişkin Yönetmeliklerdeki Düzenlemeler-49 * 2- -Türk Ticaret Kanunu ndaki Düzenlemeler Açısından Banka Sırrı-52 * a- -TTK daki Haksız Rekabet Hükümleri Çerçevesinde Banka Sırrı-52 * b- -Pay Sahipliğinden Doğan Bilgi Alma Hakkı Kavramı Çerçevesinde TTK da Banka Sırrı-53 * aa- -Pay Sahipliğinden Doğan Bilgi Alma Hakkı Kavramı-53 * bb- -TTK daki Düzenlemeler Işığında Bankalarda Pay Sahipliğinden Doğan Bilgi Alma Hakkı ve Banka Sırrı-53 * 3- -Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuattaki Düzenlemeler Açısından Banka Sırrı ve Kamuyu Aydınlatma İlkesi-60 * a- -Bankaların SerPK ya Tabi Olması-60 * b- -Kamuyu Aydınlatma İlkesi Çerçevesinde SerPK da Banka Sırrı-62 * aa- -Kamuyu Aydınlatma İlkesinin Tanımı, Amacı ve İşlevleri-62 * bb- -Kamuyu Aydınlatma İlkesinin Kapsamı-64 * cc- -Kamuyu Aydınlatma İlkesi ve Pay Sahipliğinden Doğan Bilgi Alma Hakkının Karşılaştırılması-67 * çç- -Kamuyu Aydınlatma İlkesinin Halka Açık Bankalarda Uygulanması-68 * dd- -Kamuyu Aydınlatma İlkesinin Banka Sırrının Söz Konusu Olduğu Hallerde Uygulanması-72 * c- -Sermaye Piyasası Mevzuatındaki Diğer Düzenlemeler Çerçevesinde Banka Sırrı-73 * 4- -Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı ndaki Düzenlemeler Açısından Banka Sırrı-75 * IV- -BANKA SIRRINI SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-77 * A--BANKA SIRRINI SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HUKUKİ TEMELLERİ-77 * B- -BANKA SIRRINI SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI-78 * 1- -Yükümlülüğün Kapsamına Genel Bir Bakış-78 * 2- -Bank. K. daki Düzenlemelerin Yükümlülüğün Kapsamı Açısından Değerlendirilmesi-79 * C- -BANKA SIRRINI SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ SAYILMAYACAK HALLER-81 * 1- -Bankanın Muvafakatı-81 * 2- -Bank. K. 73. Madde Kapsamında Yükümlülüğün İhlalini Oluşturmayan Haller-82 * a- -Kurum un Yurtdışındaki Muadili Denetim Mercilerine Mutabakat Zabıtları Çerçevesinde Bilgi Vermesi-82 * b- -Kredi Kuruluşları İle Finans Kuruluşlarının Bank. K. 73/IV Hükmü Uyarınca Bilgi Alışverişinde Bulunması-83 * c- -Sır Niteliğindeki Bilgi ve Belgeleri Kanunen İstemeye Yetkili Kılınan Kurum ve Kuruluşlara Banka Sırrının Verilmesini Gerektiren Haller-85 * aa- -Genel Olarak-85 * bb- -Bankalardan Bilgi ve Belge İstenmesiyle İlgili Başlıca Yasal Düzenlemeler-87 * aaa- -Anayasa Mahkemesi nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun-87 * bbb- -Askeri Hakimler Kanunu-87 * ccc- -Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun-88 * ççç- -Bankacılık Kanunu-88 * ddd- -Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun-88 * eee- -Ceza Muhakemesi Kanunu-89 * fff- -Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun-89 * ggg- -Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK-89 * ğğğ- -Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK-90 * hhh- -Gümrük Müsteşarlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK-90 * ııı- -Hakimler ve Savcılar Kanunu-90 * iii- -Hazine Müsteşarlığı İle Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun-90 * jjj- -Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu-91 * kkk- -İş Kanunu-91 * lll- -Maliye Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK-91 * mmm- Rekabetin Korunması Hakkında Kanun-92 * nnn--Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu-92 * ooo- -Sermaye Piyasası Kanunu-92 * ööö- -Sıkıyönetim Kanunu-92 * ppp--Sigorta Murakabe Kanunu-93 * rrr- -Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu-93 * sss- -Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun-94 * şşş--Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu-94 * ttt- -Türkiye İstatistik Kurumu Kanunu-95 * uuu--Türkiye İş Kurumu Kanunu-96 * üüü- -Vergi Usul Kanunu-96 * 3- -SerPK ve Kamuyu Aydınlatma İlkesi Bakımından Yükümlülüğün İhlalini Oluşturmayan Haller-97 * 4- -Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı ndaki Düzenlemeler Bakımından Yükümlülüğün İhlalini Oluşturmayan Haller-98 * V- -GENEL DEĞERLENDİRME-99 * Üçüncü Bölüm * BANKA SIRRINI SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞTAN DOĞAN SORUMLULUK * A--HUKUKİ SORUMLULUK-103 * 1- -Genel Olarak-103 * 2- -Sorumluluk Sebepleri-104 * a- -Sözleşme İlişkisinden Doğan Sorumluluk-104 * aa- -Sözleşme Öncesi Sorumluluk-104 * bb- -Sözleşmenin İfasında Sorumluluk-105 * cc- -Sözleşme Sonrası Sorumluluk-108 * b- -Haksız Fiil Sorumluluğu-108 * 3- -Yükümlülüğün İhlali Halinde Açılabilecek Davalar-109 * a- -Davanın Tarafları-109 * aa- -Davacı-109 * bb- -Davalı-110 * b- -Açılabilecek Davalar-111 * aa- -Tespit Davası-111 * bb- -Müdahalenin Men i Davası-111 * cc- -Yükümlülüğün İhlali İle Oluşan Maddi Durumun Ortadan Kaldırılması Davası-112 * dd- -Maddi ve Manevi Tazminat Davası-113 * aaa- -Maddi Tazminat Davası-113 * bbb- -Manevi Tazminat Davası-114 * B- -CEZAİ SORUMLULUK-116 * 1- -Banka Sırrının Açıklanması Suçu-116 * a- -Suçun Konusu-116 * b- -Suçun Faili-118 * aa- -Kurul Başkan ve Üyeleri İle Kurum Personeli, Fon Kurulu Başkan ve Üyeleri İle Fon Personeli, Kurum un Dışarıdan Destek Hizmeti Aldığı Kişi ve Kuruluşlar İle Bunların Çalışanları-118 * bb- -Bankaların Ortakları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Mensupları, Bunlar Adına Hareket Eden Kişiler İle Görevlileri, Bankaların Destek Hizmeti Aldığı Kuruluş ve Çalışanları-119 * cc- -Üçüncü Kişiler-120 * c- -Suçun Unsurları-121 * aa- -Maddi Unsur-121 * bb- -Manevi Unsur-123 * cc- -Yasallık Unsuru-124 * çç- -Hukuka Aykırılık-124 * ç- -Suçun Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri-125 * aa- -Suçun Soruşturma Usulleri-125 * bb- -Suçun Kovuşturma Usulleri-128 * 2- -Banka Sırrının Açıklanması Suçuna İlişkin Cezai Hükümler-130 * a- -Bank. K. daki Düzenlemeler-130 * b- -TCK daki Düzenlemeler-131 * c- -Mevzuattaki İlgili Diğer Düzenlemeler-133 * aa- -Merkez Bankası Kanunu ndaki Düzenlemeler-133 * bb- -SerPK daki Düzenlemeler-133 * cc- -TTK daki Düzenlemeler-136 * Sonuç-137 * Bibliyografya-147