Sitemiz henüz test yayınındadır. Her gün geliştirilmektedir. Şu an çalışmayan özellikler için anlayışınıza sığınmaktayız.

CiciKutu
Banka Sırrı Kavramı Yönünden Bankalarda Sır Saklama Yükümlülüğü
ISBN 9786055633776
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Kemal Doruk Tekin (author)
Kitap Tanıtımı * Birinci Bölüm * SIR KAVRAMI VE BANKA SIRRININ GENEL KAVRAM İÇERİSİNDEKİ YERİ * I- -SIRRIN TANIMI-3 * II- -SIRRIN NİTELİĞİ-4 * III- -SIR KAVRAMININ UNSURLARI-5 * A--Gerçeklik-5 * B--Bilinmezlik-5 * C- Gizli Tutma İradesi-6 * Ç- Sırrın Saklanmasında Hukuki Bir Yarar Bulunması-7 * IV- -BANKA KAVRAMI VE SIR KAVRAMININ BANKALAR YÖNÜNDEN ÖZELLİK ARZ EDEN TEZAHÜRLERİ-8 * A- BANKA KAVRAMI-8 * 1- Tarihsel Gelişimi-8 * 2- Tanımı-9 * 3- 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Uyarınca Banka Tipleri-12 * a--Mevduat Bankası-12 * b--Katılım Bankası-12 * c--Kalkınma ve Yatırım Bankası-13 * 4- Önemi ve İşlevleri-14 * B- SIR KAVRAMININ BANKALAR YÖNÜNDEN ÖZELLİK ARZ EDEN TEZAHÜRLERİ-15 * 1- Banka Sırrı-15 * 2- Müşteri Sırrı-17 * 3- Meslek Sırrı-20 * 4- Ticari Sır-23 * 5- Şirket -Ortaklık- Sırrı-27 * İkinci Bölüm * KAPSAM YÖNÜNDEN BANKA SIRRI VE BANKA SIRRINI SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ * I- -GENEL OLARAK-31 * II- -BANKA SIRRI KAVRAMI-32 * III- -KAVRAMA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER-34 * A- YABANCI HUKUKLARDA-34 * 1- -Alman Hukukunda-34 * 2- -İsviçre Hukukunda-36 * 3- -Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda-37 * 4- -Avrupa Birliği Hukukunda-38 * B- -TÜRK HUKUKUNDA-42 * 1- -Bankacılık Mevzuatındaki Düzenlemeler Açısından Banka Sırrı-42 * a- -5411 Sayılı Bank. K. dan Önceki Düzenlemeler-42 * b- -5411 Sayılı Bank. K. ve 5411 Sayılı Bank. K. ya İlişkin Yönetmeliklerdeki Düzenlemeler-47 * aa- -5411 Sayılı Bank. K. daki Düzenlemeler-47 * bb- -5411 Sayılı Bank. K. ya İlişkin Yönetmeliklerdeki Düzenlemeler-49 * 2- -Türk Ticaret Kanunu ndaki Düzenlemeler Açısından Banka Sırrı-52 * a- -TTK daki Haksız Rekabet Hükümleri Çerçevesinde Banka Sırrı-52 * b- -Pay Sahipliğinden Doğan Bilgi Alma Hakkı Kavramı Çerçevesinde TTK da Banka Sırrı-53 * aa- -Pay Sahipliğinden Doğan Bilgi Alma Hakkı Kavramı-53 * bb- -TTK daki Düzenlemeler Işığında Bankalarda Pay Sahipliğinden Doğan Bilgi Alma Hakkı ve Banka Sırrı-53 * 3- -Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuattaki Düzenlemeler Açısından Banka Sırrı ve Kamuyu Aydınlatma İlkesi-60 * a- -Bankaların SerPK ya Tabi Olması-60 * b- -Kamuyu Aydınlatma İlkesi Çerçevesinde SerPK da Banka Sırrı-62 * aa- -Kamuyu Aydınlatma İlkesinin Tanımı, Amacı ve İşlevleri-62 * bb- -Kamuyu Aydınlatma İlkesinin Kapsamı-64 * cc- -Kamuyu Aydınlatma İlkesi ve Pay Sahipliğinden Doğan Bilgi Alma Hakkının Karşılaştırılması-67 * çç- -Kamuyu Aydınlatma İlkesinin Halka Açık Bankalarda Uygulanması-68 * dd- -Kamuyu Aydınlatma İlkesinin Banka Sırrının Söz Konusu Olduğu Hallerde Uygulanması-72 * c- -Sermaye Piyasası Mevzuatındaki Diğer Düzenlemeler Çerçevesinde Banka Sırrı-73 * 4- -Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı ndaki Düzenlemeler Açısından Banka Sırrı-75 * IV- -BANKA SIRRINI SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-77 * A--BANKA SIRRINI SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HUKUKİ TEMELLERİ-77 * B- -BANKA SIRRINI SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI-78 * 1- -Yükümlülüğün Kapsamına Genel Bir Bakış-78 * 2- -Bank. K. daki Düzenlemelerin Yükümlülüğün Kapsamı Açısından Değerlendirilmesi-79 * C- -BANKA SIRRINI SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ SAYILMAYACAK HALLER-81 * 1- -Bankanın Muvafakatı-81 * 2- -Bank. K. 73. Madde Kapsamında Yükümlülüğün İhlalini Oluşturmayan Haller-82 * a- -Kurum un Yurtdışındaki Muadili Denetim Mercilerine Mutabakat Zabıtları Çerçevesinde Bilgi Vermesi-82 * b- -Kredi Kuruluşları İle Finans Kuruluşlarının Bank. K. 73/IV Hükmü Uyarınca Bilgi Alışverişinde Bulunması-83 * c- -Sır Niteliğindeki Bilgi ve Belgeleri Kanunen İstemeye Yetkili Kılınan Kurum ve Kuruluşlara Banka Sırrının Verilmesini Gerektiren Haller-85 * aa- -Genel Olarak-85 * bb- -Bankalardan Bilgi ve Belge İstenmesiyle İlgili Başlıca Yasal Düzenlemeler-87 * aaa- -Anayasa Mahkemesi nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun-87 * bbb- -Askeri Hakimler Kanunu-87 * ccc- -Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun-88 * ççç- -Bankacılık Kanunu-88 * ddd- -Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun-88 * eee- -Ceza Muhakemesi Kanunu-89 * fff- -Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun-89 * ggg- -Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK-89 * ğğğ- -Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK-90 * hhh- -Gümrük Müsteşarlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK-90 * ııı- -Hakimler ve Savcılar Kanunu-90 * iii- -Hazine Müsteşarlığı İle Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun-90 * jjj- -Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu-91 * kkk- -İş Kanunu-91 * lll- -Maliye Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK-91 * mmm- Rekabetin Korunması Hakkında Kanun-92 * nnn--Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu-92 * ooo- -Sermaye Piyasası Kanunu-92 * ööö- -Sıkıyönetim Kanunu-92 * ppp--Sigorta Murakabe Kanunu-93 * rrr- -Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu-93 * sss- -Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun-94 * şşş--Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu-94 * ttt- -Türkiye İstatistik Kurumu Kanunu-95 * uuu--Türkiye İş Kurumu Kanunu-96 * üüü- -Vergi Usul Kanunu-96 * 3- -SerPK ve Kamuyu Aydınlatma İlkesi Bakımından Yükümlülüğün İhlalini Oluşturmayan Haller-97 * 4- -Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı ndaki Düzenlemeler Bakımından Yükümlülüğün İhlalini Oluşturmayan Haller-98 * V- -GENEL DEĞERLENDİRME-99 * Üçüncü Bölüm * BANKA SIRRINI SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞTAN DOĞAN SORUMLULUK * A--HUKUKİ SORUMLULUK-103 * 1- -Genel Olarak-103 * 2- -Sorumluluk Sebepleri-104 * a- -Sözleşme İlişkisinden Doğan Sorumluluk-104 * aa- -Sözleşme Öncesi Sorumluluk-104 * bb- -Sözleşmenin İfasında Sorumluluk-105 * cc- -Sözleşme Sonrası Sorumluluk-108 * b- -Haksız Fiil Sorumluluğu-108 * 3- -Yükümlülüğün İhlali Halinde Açılabilecek Davalar-109 * a- -Davanın Tarafları-109 * aa- -Davacı-109 * bb- -Davalı-110 * b- -Açılabilecek Davalar-111 * aa- -Tespit Davası-111 * bb- -Müdahalenin Men i Davası-111 * cc- -Yükümlülüğün İhlali İle Oluşan Maddi Durumun Ortadan Kaldırılması Davası-112 * dd- -Maddi ve Manevi Tazminat Davası-113 * aaa- -Maddi Tazminat Davası-113 * bbb- -Manevi Tazminat Davası-114 * B- -CEZAİ SORUMLULUK-116 * 1- -Banka Sırrının Açıklanması Suçu-116 * a- -Suçun Konusu-116 * b- -Suçun Faili-118 * aa- -Kurul Başkan ve Üyeleri İle Kurum Personeli, Fon Kurulu Başkan ve Üyeleri İle Fon Personeli, Kurum un Dışarıdan Destek Hizmeti Aldığı Kişi ve Kuruluşlar İle Bunların Çalışanları-118 * bb- -Bankaların Ortakları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Mensupları, Bunlar Adına Hareket Eden Kişiler İle Görevlileri, Bankaların Destek Hizmeti Aldığı Kuruluş ve Çalışanları-119 * cc- -Üçüncü Kişiler-120 * c- -Suçun Unsurları-121 * aa- -Maddi Unsur-121 * bb- -Manevi Unsur-123 * cc- -Yasallık Unsuru-124 * çç- -Hukuka Aykırılık-124 * ç- -Suçun Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri-125 * aa- -Suçun Soruşturma Usulleri-125 * bb- -Suçun Kovuşturma Usulleri-128 * 2- -Banka Sırrının Açıklanması Suçuna İlişkin Cezai Hükümler-130 * a- -Bank. K. daki Düzenlemeler-130 * b- -TCK daki Düzenlemeler-131 * c- -Mevzuattaki İlgili Diğer Düzenlemeler-133 * aa- -Merkez Bankası Kanunu ndaki Düzenlemeler-133 * bb- -SerPK daki Düzenlemeler-133 * cc- -TTK daki Düzenlemeler-136 * Sonuç-137 * Bibliyografya-147
CiciKutu

Sosyal Kitap Kulübü

Kitapseverlerin sosyal ağı neokuyorsun.com yenilenen altyapısı ile tekrar aranızda.

tarsmedia tarafından geliştirilmektedir.