6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Yeni Şirketler Hukuku Genel Esasları
ISBN 9786055336301
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Hasan Pulaşlı (author)
Kitap Tanıtımı Adi şirket Kollektif şirket Komandit şirket Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket Şirketler topluluğu Anonim şirket Limited şirket Şirketler hukukunda en köklü değişikliklerin yapıldığı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 13. 01. 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve 14. 02. 2011 tarihinde Resmin Gazetede (sayı, 27846) yayımlandı. Yeni Yasanın 1534. maddesine göre, bu Kanun 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren meydana gelen uyuşmazlıklarda uygulanacaktır. Bu nedenle, öğrencilerin ve aynı zamanda uygulamacıların yeni Ticaret Kanunundaki şirketler hukukuna ilişkin yenilikleri ve değişiklikleri daha önce öğrenmeleri gerektiği açıktır. 6762 sayılı TTK ise, 01. 07. 2012 tarihine kadar uygulanacağından, bu tarihe kadar açılmış ve açılacak davalar bakımından, temyiz safhası da dikkate alındığında, eski Kanunun etkisinin en az 5-6 yıl süreceği söylenebilir. Dolayısıyla, özellikle öğrencilerin yeni Ticaret Kanunu ile birlikte eski TTK'daki şirketler hukukuna ilişkin hükümleri de öğrenmeleri kaçınılmazdır. Kasım 2011 tarihinde yayımladığımız -6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukuku Şerhi, 2011 Ankara- adlı çok geniş kapsamlı eserden sonra, özellikle hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik olarak hazırladığımız -Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar- adlı bu kitabın hacmi, daha önce 10 baskı yapmış olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanmış -Şirketler Hukuku Temel Esaslar- adlı kitaptan daha kapsamlı olmuştur. Çünkü 6102 sayılı TTK ile şirketler hukukuna birleşme, bölünme, tür değiştirme gibi ticaret şirketlerinde yapısal değişikliklere ilişkin yenilikler getirilmiştir. Ayrıca, anonim şirketlerin genel kurul ve yönetim kurulu organları ile denetiminde radikal değişiklikler yapılmış; ön şirket, şirketler topluluğu, emredici hükümler, eşit işlem ilkesi ve paysahiplerinin şirkete borçlanma yasağı gibi yeni kurum ve kavramlar eklenmiştir. Dolayısıyla, kitapta yer alan yeni kurum ve kavramlar ile diğer konular mümkün olduğu kadar lisans seviyesi amacına uygun olarak özlü biçimde işlenmiştir. Bununla birlikte, her konuda mümkün olduğunca hem doktrindeki görüşler ile Türk ve yabancı Yüksek Mahkeme içtihatlarına yer verilerek öğrencileri daha fazla bilgilendirme ve derinlemesine araştırma olanağı sağlanmıştır.